Andre tjenester

Mer av det som bidrar til bedre resultater

Motivasjon – foredrag og prosess


Hva er motivasjon? Motivasjon og behov. Viktige hormoner. Motivasjon og holdninger. Mestringsorientering og resultatorientering. Motivasjon for jobben. Det som motiverer deg. Motivasjon, trivsel og prestasjon. Motivasjon i motgang.

 

Mental trening og pusten

Hva og hvordan. Forpliktelse - tro på deg selv. Her og nå og visualisering. Mentale forberedelser.  Distraksjonskontroll -tilbake til fokus. Pusten som verktøy. Praktisk trening.

Prosesser i ledergrupper og/eller med alle ansatte

Hvor er vi hvor går vi? Verdier. Kritiske suksessfaktorer. Veivalg. Utvikling av tiltaksplan og videre oppfølging av denne etter en avtalt periode.

Kulturkartlegging med oppfølging

Intervju med ledere knyttet til valgte kulturtema. For eksempel ledelse, samhandling, organisering, kompetanse. Utarbeiding av rapport, presentasjon i bedriften. Prosess for å lage handlingsplan basert på det som framkommer i rapporten.

Kommunikasjon – foredrag og prosess

Hva er kommunikasjon? Hvordan forstå hverandre. Støy. JOHARIS vindu. DISK modellen. Ulike kommunikasjonskanaler. Hva oppfattes? Kroppsspråk. Aktiv lytting. Modell: 5 trinn i kommunikasjon. Omdømme. Tiltak for å bedre kommunikasjon.

Innføring av nye løsninger - prosess

Prosess for å få en god innføring av det nye. Hva er det, vår skepsis og våre spørsmål. Hvordan vi skal bruke det og hvordan vi skal komme i gang og lykkes med det nye. Bli enige om hva, forståelse og motivasjon og gjøre det enkelt å ta i bruk.

Årlige større samlinger

Fokus på en prosess der alle involveres. Blanding av samling i plenum, ut i gruppediskusjoner, tilbake i plenum, eller kafe-modell der ulike tema diskuteres på ulike bord, det skrives på bordduk og rulleres. Tema kan være vi-følelse, verdier, omdømme, lære av hverandre.

Ny leder inn i bedriften

Gjensidig forventningavklaring. Det leder skal gjøre for å gjøre medarbeiderne gode. Det medarbeiderne skal gjøre for å gjøre lederen god. Verdier og spilleregler. Tiltak for god oppstart.

Rykke opp som leder i bedriften

 

Krav til lederrollen- lederprofil. Mellomleder rollen. Prestasjonskultur. Verktøy som leder.

Fysisk trening og gleden av å være i bevegelse – foredrag og tiltak

Om fysisk aktivitet og gleden av å være i bevegelse. Aktivitet knyttet til arbeidsplassen. Gjennomføring av aktiviteter. Aktivitetsprogram og aktivitetsdagbok

Avtalte oppdrag for bedrifter/virksomheter

Konkrete oppdrag/prosjekter som kunden har behov for å få løst. For eksempel utvikling av bedriftsintern skole.